Usługa - OWUS
“Ludzie z celami odnoszą sukcesy ponieważ wiedzą dokąd zmierzają…To jest aż tak proste.” Earl Nightingale

OGÓLNE WARUNKI USŁUG SUPPORTOWYCH (OWUS)
Obowiązują od 01.01.2011

§ 1 - DEFINICJE

1. Hotmind - Hotmind Sp. z o.o.
2. Klient - Klient zamawiający usługi w Hotmind Sp. z o.o.
3. Strony - Hotmind oraz Klient
3. Umowa - należy przez to rozumieć osobną Umowę o Świadczeniu Usług Supportowych zawartą między
Hotmind Sp. z o.o. oraz Klientem.
4. Usługa - usługa supportowa (tj. informatyczna, copywriterska, graficzna, konsultingowa lub inna), wykonywana na każdorazowe zlecenie.
5. PK - Panel Klienta znajdująca się pod adresem www.klient.hotmind.pl
6. Zgłoszenie - zlecenie wykonania Usługi dokonane w PK (zakładka "Support / Zgłoszenia")
7. Zapytanie - zapytanie dowolnej treści dokonane w PK (zakładka "Support / Helpdesk")

§ 2 - ZAKRES STOSOWANIA

1. Niniejsze OWUS stosuje się do wszystkich usług supportowych świadczonych przez Hotmind, a w szczególności do:

a) aktualizacji i rozbudowy stron internetowych,
b) tworzenia lub obróbki materiałów graficznych oraz audio-video (na potrzeby Internetu i druku),
c) rozwijania oprogramowania (prac programistycznych),
d) pomocy technicznej i administracji serwerowej
e) wdrażania systemów bazodanowych (CRM, ERP),
f) instalacji telefonii VoIP,
g) szkoleń personelu Klienta,
h) prac copywriterskich
i) aktualizacji profili Klienta na portalach społecznościowych
j) tłumaczeniem tekstów na języki obce
k) prac koncepcyjnych (np. opracowywania strategii kampanii reklamowej)


§ 3 - SKŁADANIE ZGŁOSZEŃ

1. Zgłoszenia składane są przez Klienta za pośrednictwem PK
2. W szczególnych przypadkach, po przesłaniu przez Klienta Zapytania za pośrednictwem PK, może on zostać poproszony o przekształcenie Zapytania w Zgłoszenie. Przekształcenia takiego dokonuje we własnym zakresie Hotmind po akceptacji prośby, oraz niniejszych OWUS przez Klienta

§ 4 - REALIZACJA ZGŁOSZEŃ


1. Hotmind po otrzymaniu od Klienta Zgłoszenia, zobowiązany jest do potwierdzenia w ciągu 36 godzin o przyjęciu go do kolejki realizacji, bądź o jego odrzuceniu, określając przyczyny odrzucenia.
2. W przypadku wystąpienia zastrzeżeń w stosunku do treści Zlecenia, Hotmind w ciągu 36 godzin od momentu wysłania, może zamiast potwierdzenia/odrzucenia umieścić w Zgłoszeniu prośbę o dodatkowy opis Zlecenia, celem wyeliminowania ewentualnego nieporozumienia. Po otrzymaniu odpowiedzi od Klienta na zamieszczoną prośbę, Hotmind potwierdzi przyjęcie, lub odrzucenie Zgłoszenia (zgodnie z § 2 ust. 2.).
3. Usługi są wykonywane przez Hotmind:

a) w wymiarze czasowym - stosownie do stawki godzinowej określonej w § 5 ust. 2. OWUS lub
b) na podstawie osobnej Umowy zawartej między Klientem a Hotmind.

4. Hotmind jest uprawniony do powierzania innym osobom fizycznym i prawnym wykonywanie Usług, jednak czynić to będzie na swoje wyłączne ryzyko i koszt.

§ 5 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Hotmind nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe dla Klienta, wskutek prawidłowego wykonania zleconych Usług.
2. W przypadku, gdy dana Usługa została wykonana nieprawidłowo (tj. niezgodnie z treścią Zlecenia), Hotmind odejmie od swojego wynagrodzenia w miesiącu w którym ta Usługa była wykonywana kwotę naliczoną według wzoru określonego w § 4 ust. 2. (gdzie „T” oznaczać będzie ilość godzin naliczonych dla wykonania tej Usługi).

§ 6 - ZOBOWIĄZANIE KLIENTA DO WSPÓŁPRACY

1. Klient gwarantuje Hotmind dostęp do szybkiego wykonywania usług w czasie zwykłych godzin pracy Hotmind, w przeciwnym razie Hotmind może obciążyć za czas oczekiwania za oddzielnie. Jeśli Klient zażąda wykonania robót poza zwykłymi godzinami pracy Biura Hotmind, Klient ponosi wszystkie dodatkowe koszty z tym związane.
2. Na czas wykonania usługi, Klient udostępnia w niezbędnym zakresie personel pomocniczy, materiał pomocniczy
oraz dokumenty techniczne. Ponadto, Klient powinien określić warunki działania wymagane do realizacji usług.

§ 7 - PRAWA AUTORSKIE

1. W przypadku, gdy Zgłoszenie polega na opracowaniu elementów graficznych, audiowizualnych, lub też elementów programistycznych stanowiących rozwinięcie oprogramowania będącego wyłączną własnością Klienta, Hotmind wraz
z otrzymaniem wynagrodzenia za miesiąc, w którym takie Zlecenie zostało wykonane, przekazuje Klientowi wszelkie majątkowe prawa autorskie związane z w/w elementami. Przeniesienie praw autorskich do zamówienia obejmuje wszelkie możliwe pola eksploatacji, w tym określone w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o Prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami). W szczególności przeniesienie praw do prac wykonanych w ramach niniejszego zamówienia obejmuje takie pola eksploatacji jak: digitalizacja, zapisanie w pamięci komputera, udostępnienie za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym Internetu, intranetu i extranetu, wykorzystywanie, utrwalenie, zwielokrotnienie za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, technik zapisu magnetycznego, wykorzystywanie w technologii komórkowej, w tym GSM i UMTS, nośnika elektronicznego, nośnika cyfrowego; inkorporowanie części składowych do strony internetowej; wprowadzenie do obrotu; publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie przedmiotu zamówienia lub części składowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu, modyfikacje, karykatury lub jakichkolwiek inne zmiany, publiczne rozpowszechnianie, w tym najem lub dzierżawa, wykonywanie oraz zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań, w tym przeróbek i adaptacji dzieła i jej części składowych, używanie w obrocie gospodarczym lub niegospodarczym dzieła lub jakiejkolwiek jego części w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa, znaku towarowego
lub innego charakterystycznego symbolu przedsiębiorstwa albo towaru lub usługi, rejestracja w Polsce lub zagranicą w Urzędzie Patentowym lub innym właściwym organie w charakterze znaku towarowego, wzoru przemysłowego, wzoru użytkowego, wynalazku lub innego przedmiotu własności przemysłowej, wszystkie inne znane pola eksploatacji.
2. W przypadku, gdy Zgłoszenie polega na prowadzeniu programistycznych prac rozwojowych nad oprogramowaniem dostarczanym przez Hotmind na podstawie osobnej umowy, efekty takich prac zostają objęte zapisem dotyczącym praw autorskich zawartych w wyżej wymienionej umowie.
3. Hotmind zastrzega sobie prawo do objęcia pewnych prac programistycznych osobną, dodatkową umową licencyjną.

§ 8 - WYNAGRODZENIE HOTMIND

1. Jeżeli wynagrodzenia nie określa osobna Umowa spisana między Klientem a Hotmind, to za wykonane w danym miesiącu usługi, Klient wypłaci Hotmind wynagrodzenie obliczone według wzoru:

T x S + VAT
gdzie: „T” – oznacza ilość godzin z dokładnością do pół godziny, naliczonych przez Hotmind, a
„S” – oznacza stawkę godzinową w wysokości 90zł netto

2. Wynagrodzenie Hotmind naliczane jest ostatniego roboczego dnia miesiąca za bieżący miesiąc.
3. Klient dokonuje opłaty na podstawie wystawionej przez Hotmind faktury VAT.
4. Opłat należy dokonywać w ciągu 10 dni od dnia wystawienia faktury przelewem na konto wskazane w fakturze VAT
przez Hotmind. Hotmind wysyła faktury w ciągu pięciu dni od daty wystawienia faktury na adres Klienta określony w PK (zakładka: "Twoje dane / Edycja danych") za pomocą Poczty Polskiej w formie „Priorytetu” lub elektronicznie na adres email podany przez Klienta.
5. W przypadku opóźnienia w zapłacie Klient zapłaci Hotmind odsetki ustawowe od należnej kwoty za każdy dzień opóźnienia.
6. Nieopłacenie lub opóźnienie zapłaty przez Klienta upoważnia Hotmind do wstrzymania prac związanych z kolejnymi Zgłoszeniami.

§ 9 - KLAUZULA POUFNOŚCI

1. Treść Zgłoszeń Strony pozostawiają w pełnej poufności i zobowiązują się do dochowania należytej staranności w wypełnianiu tego postanowienia OWUS
2. Ponadto każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących drugiej Strony,
o których wiadomość powzięła w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. Obowiązek ten obejmuje także wszelkie informacje dotyczące Strony, w których posiadanie druga Strona wejdzie również w inny sposób niż poprzez wykonywanie niniejszej umowy, a których ujawnienie mogłoby narazić drugą Stronę na szkodę.
3. Powyższego zobowiązania nie narusza takie wyjawienie informacji, które są jawne lub powszechne.

§ 10 - PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Klient składając Zgłoszenie oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.z 2002r.Nr.101, poz 926 z późniejszymi zmianami).
2. Klient składając Zgłoszenie oświadcza, iż został poinformowany o możliwości zmiany i prawie wglądu do zgromadzonych przez usługodawcę danych osobowych. Klient oświadcza , iż został poinformowany o możliwości dokonywania zmian w zgromadzonych przez usługodawcę danych osobowych.
3. Hotmind zastrzega sobie prawo zamieszczenia nazwy i logo Klienta w zestawieniach klientów oraz listach referencyjnych zarówno w formie pisemnej jak i  elektronicznej, w tym na stronach WWW usługodawcy.

§ 11 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w OWUS mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie spory i nieporozumienia, które mogą wyniknąć z wykonywania Zgłoszeń, a które nie będą polubownie rozstrzygnięte przez Strony, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Hotmind. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
3. Hotmind zastrzega sobie prawo do zmiany treści OWUS po uprzednim poinformowaniu Klienta o terminie wejścia
w życie nowych OWUS.
4. Nieważność jakiegokolwiek postanowienia OWUS nie wpływa na pozostałe postanowienia OWUS, a OWUS będą interpretowane tak, jak gdyby takie nieważne postanowienie było wykreślone.
5. Klient upoważnia Hotmind do wystawiania faktur VAT bez podpisu Klienta (tj. odbiorcy faktury).
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
7. Każda osoba fizyczna podpisująca niniejszą umowę w imieniu osoby prawnej gwarantuje, że jest upoważniona
do zawarcia niniejszej umowy oraz że niniejsza umowa wiąże osobę prawną.

Produkty

Hoteditor System CMS do samodzielnego dodawania
i edycji treści na stronach internetowych.

Hotcrm System do zarządzania firmą, finansami, organizacją pracy i relacjami z Klientami.

Hotstore Oprogramowanie sklepu internetowego. Zapraszamy do systemu partnerskiego!

Hotcheck System rezerwacji dla hoteli i pensjonatów, biletów na imprezy i stolików w restauracji.

Formularz kontaktowy

* - pola wymagane
Agencja Interaktywna i Agencja Reklamowa: strony internetowe projektowanie stron www tworzenie stron pozycjonowanie reklama w Internecie reklama w Google AdWords kampanie reklamowe
Przedstawicielstwa: Warszawa Kraków Poznań Wrocław Opole Katowice Chorzów Częstochowa Rzeszów Kielce Lublin Łódź Płock Toruń Bydgoszcz Szczecin Gdańsk Gdynia Sopot Białystok